POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU B2B

1. Definicje

1.1. Administrator – BeSoft SA z siedzibą w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej 152, 64 – 120 Krzemieniewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000989319, NIP: 6972374872, REGON: 385091228, adres e-mail elektroniczny: rodo@budio.pl, będąca jednocześnie Sprzedawcą na Portalu B2B.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://budio.pl/

1.6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie Kupującym na Portalu B2B.

1.7. Strona – dokument udostępniony w sieci Internet.

1.8. Pliki cookies - niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika.

2.2.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego Danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi Danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu przez niego Polityki prywatności i plików cookies na Portalu.

2.3. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, adres IP, numer NIP.

2.4. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych wymaganych podczas rejestracji na Portalu jest niezbędne, aby Użytkownik mógł założyć Konto na Portalu.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych na Portalu

A) Korzystanie z Portalu

3.1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Portalu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu usprawnienia kontaktu pomiędzy Administratorem (tj. Sprzedawcą) a Użytkownikiem (tj. Kupującym) (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

3.1.3. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Portalu w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.1.5. prowadzenia rozmów typu Chat (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

B) Marketing

3.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

C) Kontakt

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez adres e-mail, tj. rodo@budio.pl. W wiadomości e-mailowej Administrator wymaga podania Danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Użytkownika. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Pliki cookies

4.1. W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), Strona wykorzystuje pliki cookies.

4.2. Pliki cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

4.3. Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
  • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowanie Strony do preferencji jej Użytkowników.

5. Okres przetwarzania Danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Uprawnienia Użytkownika

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez kontakt e-mailowy, tj. rodo@budio.pl.

7. Odbiorcy Danych osobowych

7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Portalu.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. Zmiany Polityki prywatności

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2022-11-22.