ZAPYTANIE OFERTOWE

„WYBÓR WYKONAWCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI SOFTWARE HOUSE”

Data upublicznienia zapytania ofertowego
20.10.2023 r.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Budio.pl - Zautomatyzowana transakcyjna platforma B2B w branży budowlanej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Budio.pl S.A. reprezentowana przez Michała Prałata – Prezesa Zarządu
ul. Frezerów 3, 20-209
KRS 0001044784
NIP 9462729846, REGON 525653715
tel. 501 224 427, email: k.kondratowicz@budio.pl

Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w Bazie konkurencyjności.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie dotyczy znaczącego ulepszenia budowlanej platformy transakcyjnej budio.pl. Obecnie platforma realizuje sprzedaż materiałów budowlanych online w modelu cross docking, do hurtowni budowlanych w całej Polsce. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem konwersacyjnego interfejsu składania zamówień, w którym proces handlowy jest wspierany przez koordynatora sprzedaży. Jego rolą jest obsługa klienta i przetwarzanie wysłanych zapytań na właściwe zamówienie.

Klienci mogą wysyłać zapytania w następujących formach:

 • Wybór produktów z oferty, za pośrednictwem interfejsu Drag & Drop;
 • Wysłanie wiadomości tekstowej;
 • Wysłanie załączników;
 • Wysłanie wiadomości głosowej.
W przypadku wysłania zapytania w innej formie, niż wybór produktów z oferty, przetworzenie zapytania jest czasochłonne i wymaga od koordynatora sprzedaży mapowania wysłanej treści na odpowiednie produkty w systemie, za pomocą dedykowanego interfejsu i modułu automatycznej kalkulacji warunków handlowych.

Platforma jest zaimplementowana w następujących technologiach:

 • Back end: PHP 8.1, Laravel 10;
 • Front end: Vue 3, JS, Sass;
 • iOS: Swift + SwiftUI;
 • Android: Kotlin + Jetpack Compose.
W celu skrócenia procesu realizacji zamówienia, spółka planuje rozwijać modele AI i ML do automatycznego rozpoznania produktów na podstawie wprowadzonych przez użytkownika zapytań, niezależnie od ich formy.

W związku z powyższym, spółka poszukuje partnera z doświadczeniem w rozwijaniu oprogramowania dla branży budowlanej, do następujących czynności:

 • Implementacja interejsów API i przystosowanie bieżącego oprogramowania w wersjach web i mobile do implementacji modeli rozpoznawania produktów, z wykorzystaniem w/w technologii.
 • Implementacja modeli rozpoznawania produktów na podstawie wiadomości głosowej, z wykorzystaniem: Apple Core ML, Google Cloud Speech-to-Text.
 • Implementacja modelu rozpoznawania produktów na podstawie obrazu z wykorzystaniem: Apple Vision, Android ML Kit, Google Cloud Vision.
 • Implementacja wyświetlania rekomendacji produktów, na podstawie gotowego UI, w następstwie wysłanej wiadomości, niezależnie od formy.
 • Implementacja wyświetlania rekomendacji produktów, na podstawie gotowego UI, w wyszukiwarce produktów.

Doświadczenie w branży budowlanej ma duże znaczenie, ze względu na zakres dotyczący rekomendacji oferty produktowej. Współpraca zakłada przeniesienie praw autorskich na rzecz spółki.

Wykonawca w czasie realizacji zamówienia będzie w pełni współpracował z Zamawiającym w zakresie uzgodnień w wykonaniu zleconych prac w zakresie merytorycznym i technicznym. Częstotliwość konsultacji i uzgodnień będzie wynikać z aktualnych potrzeb, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w ilości min. po 2 godziny każdorazowo. Konsultacje i uzgodnienia mogą mieć formę wideokonferencji za zgodą Zamawiającego.

 1. Wykonawca w trakcie realizacji Zamówienia będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i bieżących konsultacji prowadzonych działań, udziału w roboczych spotkaniach, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego lub z inicjatywy Wykonawcy, uwzględniania dostarczanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania: informacji, uwag i rekomendacji.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania wykonania zakresu zrealizowanych prac po każdym zakończonym etapie. Treść raportu będzie zawierała informacje dotyczące m.in. zakresu zrealizowanych prac. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić Wykonawcy sporządzenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem niewykonania w danym etapie konkretnych czynności związanych z powierzonym zakresem obowiązków. Raport będzie przekazywany do Zamawiającego w terminie 7 po zakończeniu każdego z etapów.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi, złożonego przez Wykonawcę na zakończenie każdego etapu.
 4. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku.
 5. Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnej naprawy zgłoszonych usterek oprogramowania w terminie 3 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbiorczego. Czas naprawy każdej usterki nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych od chwili otrzymania produktu projektu przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w wymienionym terminie spowodowanym przez czynniki niezależne od Wykonawcy naprawa zostanie wykonana w najkrótszym możliwie czasie zaakceptowanym przez Strony.
Kod CPV
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
72243000-0 Usługi programowania
72244000-7 Usługi prototypowania
72242000-3 - Usługi modelowania projektu 48000000-8 Pakiety oprogramowania
79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 1. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu zamówienia w określonych pięciu etapach realizacyjnych, sukcesywnie oraz podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu umowy dla każdego z 5 etapów. Szacowane terminy zmian uwzględnione zostały w zał. 5 Zakres Projektu.
UWAGA! Wnioskodawca zastrzega możliwość zmian ww. terminów wykonania w przypadku pojawienia się zmian na etapie podpisania umowy o powierzenie grantu z Instytucją Pośredniczącą.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadanie potencjału kadrowego;
  2. braku podstaw do wykluczenia.
 2. Sposób dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonany metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów.
 3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków określonych w pkt 1 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 4. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.
 5. Wykonawca spełni warunek dysponowania zespołem kadrowym, jeżeli dysponuje/będzie dysponował zespołem składający się z min. 2 osób posiadających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowiskach seniorskich (co najmniej 3-letnie doświadczenia każda), w tym w szczególności:
  1. Web Software Development Manager
  2. Mobile Software Development Manager
 6. Zamawiający zastrzega, że będzie preferował wykonawców posiadających doświadczenie we budowie i wdrażaniu systemów w podmiotach działających w branży budowlanej w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie.
 7. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5 poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, który to Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.
 8. Zamawiający  na etapie składania ofert, zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez wykonawcę, oprócz oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, również dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie - wykazu zrealizowanych usług, referencje, protokoły odbioru, i inne oraz potwierdzające posiadany potencjał kadrowy - umowy o prace, dyplomy, szkolenia, certyfikaty lub inne, z których jednoznacznie będzie wynikać wymagana wiedza i doświadczenie oraz potencjał kadrowy.
 9. W przypadku, gdy po wezwaniu Wykonawcy do złożenia dokumentów, jak powyżej, okażesię że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 10. Wykonawca spełni warunek braku podstaw do wykluczenia, jeżeli nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 11. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 12. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 10 Zamawiający wymaga złożenie przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM.
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wniosą wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego 57109012450000000154467076 z dopiskiem: „Wadium, znak 1/2023”.
 4. Warunek wniesienia wadium Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:
  1. W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w pkt 2 ppkt 1):
   1. środki pieniężne znajdą się na koncie Zamawiającego do dnia składania ofert lub
   2. Wykonawca dołączy do oferty dowód dokonania przelewu.
  2. W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w pkt 2 ppkt 2) – 4):
   1. oryginalny dokument zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego do dnia składania ofert lub,
   2. Wykonawca dołączy oryginalny dokument do oferty.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu bądź anulowaniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.
 7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na żądanie, o którym mowa w pkt IV.8 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających spełniania warunków, o którym mowa w pkt IV.1.i/ lub IV.2 i/lub IV.3 lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt VI.4.3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
 1. Przed dokonaniem oceny punktowej ofert, Zamawiający oceni je pod względem warunków zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do oceny jeżeli:
  1. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
  2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym,
  3. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  4. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie ewentualnych omyłek, o których mowa w pkt 4.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona z zapytaniem o wyrażenie zgody na dokonanie poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 4 ppkt 3.
 6. W przypadku niewyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia oferta taka zostanie odrzucona.
 7. W przypadku rozbieżności w wyliczeniach: ceny netto, podatku VAT i ceny brutto, podstawą do dokonywania poprawek będzie cena netto.
 8. Każda oferta niespełniająca warunków przedstawionych w niniejszym zapytaniu zostanie odrzucona, a pozostałe  podlegać będą ocenie wg poniższych kryteriów.

  Lp. Kryterium Znaczenie w %
  1 Cena (C) 80
  2 Ocena doświadczenia w budowie i wdrażaniu systemów w podmiotach działających w branży budowlanej. 20
  Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

  Lp = C + Z

  gdzie:

  Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
  C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium -
  Z - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – ocena propozycji założeń,
  Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 20 pkt w kryterium ocena propozycji założeń.
  Cena – punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

                       Cn
  C      =   ------- x 100% x 80%
                       Co

  Gdzie:
  C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
  Cn - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
  Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

  Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu Ofertowym Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza Ofertowego. Podana przez Wykonawcę Cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

  Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

  Ocena doświadczenia w budowie i wdrażaniu systemów w podmiotach działających w branży budowlanej. W niniejszym kryterium Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał pod uwagę:

  1. W jakich technologiach Oferent implementował dany system
  2. Jakich technologii Oferent zamierza używać do przetwarzania głosu oraz obrazu do postaci tekstowej?

  W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą załącznika z opisem powyższych punktów oferta nie będzie rozpatrywana i nie będzie podlegała ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

 9. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 10. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta za realizację zamówienia uzyska najwyższą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 11. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych.
 12. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen jak zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
 13. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą ilość punktów
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
 2. Na ofertę składa się:
  1. Formularz ofertowy,
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z treścią załączników do niniejszego zapytania. Zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym lub komputerowym, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.
 5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest:
  1. podpis elektroniczny lub
  2. własnoręcznie podpis – językowy znak graficzny umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
 7. Wykonawca, w celu zachowania poufności oferty, może zamieścić ofertę w dwóch kopertach. W takim przypadku koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Budio.pl S.A. , ul.  Frezerów 3, 20-209 Lublin. Ponadto na kopercie należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem: Zapytanie ofertowe 1/2023.
 8. W przypadku zamiaru złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez wysyłkę na adres mailowy lub poprzez serwis Baza Konkurencyjności oferta winna był złożona w formie skanu lub zdjęcia wypełnionych ręcznie załączników do zapytania lub poprzez wypełnienie ich komputerowo, przy czym w miejscu na pieczęć Wykonawcy należy wpisać: nazwę i adres Wykonawcy, natomiast w miejscu na podpis wpisać imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do złożenia oferty. Dokumenty mogą być opatrzone również certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.
 9. Wykonawcy będą związani swoimi ofertami 30 dni od końca terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 1. Cena powinna być podana w złotych polskich i obejmować cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z 9 marca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Cenę należy podać zgodnie z wzorem zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zapytania.
 4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 5. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM
 1. W niniejszym zapytaniu ofertowym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące zapytania ofertowego przekazywane są w formie:
  1. papierowej, na adres Zamawiającego: pl S.A., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
  2. drogą elektroniczną na adres: k.kondratowicz@budio.pl
  3. poprzez serwis: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Osobą uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Kondratowicz tel. 501 224 427 email: k.kondratowicz@budio.pl
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy składać najpóźniej do dnia 27.10.2023 r. do godz. 23:59
 2. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
  1. W formie papierowej: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, posłańca, itp.: na adres Zamawiającego: Budio.pl S.A., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
  2. W formie elektronicznej poprzez wysyłkę na adres e-mail: kondratowicz@budio.pl
  3. poprzez serwis: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.
 4. W przypadku złożenia oferty po terminie określonym w pkt. 1 oferta nie będzie rozpatrywana.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowania w sposób jaki było opublikowane zapytanie ofertowe
 3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i uzupełniona o dane z oferty Wykonawcy po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23. Szczegółowe warunki istotnych zmian umowy zostały opisane w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy, do dokonania we wzorze umowy zmian o charakterze gramatycznym, stylistycznym i innych zmian porządkujących, w tym poprawiających ewentualne nieścisłości lub błędy, które nie zmienią w sposób istotny postanowień umowy.
XIII. POZOSTAŁE USTALENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki, jakie Zamawiający przeznaczał na realizację zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień „uzupełniających” polegających na powtórzeniu podobnych usług.
 7. Zamawiający nie przewiduje sposobu wyłonienia Wykonawcy w formie negocjacji.
XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postepowania oraz ewentualnego podpisania umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, administratorem danych osobowych jest Budio.pl S.A., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Zamawiająca oświadcza, iż inspektorem danych osobowych jest wyznaczona przez Administratora osoba, z którą można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.kondratowicz@budio.pl, tel. 501 224 427, lub na adres wskazany w punkcie 2.
 4. Zamawiający będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania, ewentualnego wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o rachunkowości.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, ewentualnego zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia ocenę ofert, zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
 6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności: Budio.pl S.A. , Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Wykonawca posiada prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Wykonawcy nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Twoja wersja przeglądarki nie jest dalej wspierana :(

Technologia idzie do przodu. Pamiętaj, że aktualizacja przeglądarki jest niezbędna do bezpiecznego korzystania z Internetu. By zapewnić Ci najlepsze wrażenia z użytkowania z serwisu budio.pl, zalecamy pobranie jednej z poniższych przeglądarek.