Zobacz jak dbamy o Twoje dane osobowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej budio.pl jest: Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej 152, 64 – 120 Krzemieniewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354463, NIP: 7822498538, REGON: 301411598, adres elektroniczny: bok@budio.pl, zwana dalej „Administratorem”, a także będąca jednocześnie Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.budio.pl.
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych – Pawła Sarnowskiego, na adres e – mail: inspektor@budio.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:a) przetwarzane zgodnie z prawem;b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Zakres zbieranych danych

 1. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju usług świadczonych za pośrednictwem portalu budio.pl.
 2. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, adres strony internetowej, numer NIP oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.
 3. Dane osobowe, które przekazują użytkownicy, a które gromadzi Administrator mogą być przekazywane i przechowywane za pośrednictwem narzędzi pochodzących od zewnętrznych partnerów serwisu budio.pl takich jak: Facebook, Google, Sales Manago, Zapier oraz Atlassian, co z kolei może oznaczać, że podmioty zarządzające ww. narzędziami oraz portalami mogą wykorzystywać dane przekazywane do budio.pl do tworzenia ofert marketingowych albo innych przekazów kierowanych poprzez ww. narzędzia lub portale, których treść może mieć związek z budio.pl. Administrator zapewnia, iż nie ma wpływu na to w jaki sposób dane osobowe przekazywane na budio.pl za pośrednictwem portali i narzędzi określonych w zdaniu poprzedzającym będą wykorzystywane i modyfikowane, informuje jedynie o możliwych konsekwencjach przekazywania danych osobowych za pośrednictwem innych narzędzi aniżeli tych dostępnych w budio.pl.

3. Cele i podstawy prawne zbierania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) usprawnienia kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Państwem a także kontaktu pomiędzy użytkownikami budio.pl,

b) wymiany informacji między ww. podmiotami,

c) kierowania do Państwa oraz pozostałych użytkowników budio.pl oferty handlowych, bądź newslettera,

d) prowadzenia rozmów typu chat online,

e) realizacji zamówionych usług, obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesyłaną przez użytkowników,

f) podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;

g) przesyłania treści marketingowych, w tym również stosowania technik remarketingowych (szczegółowo opisanych w części dotyczącej plików „cookies”) za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.

4. Okres przetwarzania

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, to jest:

  a) przez okres, w którym korzystacie z portalu budio.pl przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji, nie dłużej jednak niż jest to dozwolone przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z uwagi na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych w niniejszej Polityce;

  b) w przypadku, gdy jest to niezbędne do obsługi roszczeń reklamacyjnych innych użytkowników budio.pl, przez okres, w którym zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

 2. W przypadku przetwarzania danych wyłącznie na podstawie zgody (tj. gdy nie zachodzi inna podstawa do przetwarzania danych także bez konieczności uzyskania zgody), dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

5. Odbiorcy Danych

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także:

  a) podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Grupy Budio.pl. (o ile jest to niezbędne do skojarzenia osoby korzystającej z portalu budio.pl z podmiotami, których produkty są oferowane za pośrednictwem tego portalu);

  b) podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Grupy Budio.pl (o ile zostanie wyrażona wyraźna zgoda ze wskazanym zakresem przetwarzania i przekazywania danych).

 2. W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

  a) wycofania zgody wobec przetwarzania;

  b) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  c) żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 3. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@budio.pl. W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 4. W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

6. Pliki “cookies”

 1. Strona internetowa budio.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informacje szczegółowe:

  a) brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  b) pliki „cookies” używane są w celu:

  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników,
  • optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk,
  • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych,
  • dopasowanie przekazu reklamowego wyświetlanego zarówno na stronach serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google, do zachowań i potrzeb użytkowników, dopasowanie treści i oferty wyświetlanych w serwisie budio.pl;
  • tworzenia i rozsyłania informacji na temat oferowanych przez użytkowników budio.pl usługach i towarach a także innych funkcjonalnościach budio.pl przy wykorzystaniu tzw. technik remarketingowych (tj. działań opartych na wykorzystaniu odwiedzanych wcześniej stron internetowych) a także wysyłaniu automatycznych wiadomości marketingowych w zależności od odwiedzanych stron internetowych itp.

  c) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

 3. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności oferowane przez serwis budio.pl.
 4. W celu pobierania i wykorzystywania plików „cookies”, stosowane są następujące, powszechnie dostępne i powszechnie stosowane narzędzia takie jak: Google Analytics, Google Ads, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Hotjar, Sales Manago. Wszystkie urządzenia określone w zdaniu poprzedzającym są wykorzystywane wyłącznie po to, aby zrealizować cele określone w ustępie 2. lit. b) niniejszego rozdziału.

7. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: