Regulamin publikacji komentarzy

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowegowww.budio.pl, zwanym dalej Serwisem, prowadzonym przez Polską Dystrybucję Budowlaną sp. z o. o. w Krzemieniewie, zwaną dalej Spółką.
2. Użytkownik przesyłając do serwisuwww.budio.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
3. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisiewww.budio.pl zwanym dalej Serwisem, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.

§2. Zasady publikowania opinii

1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. oznaczenie Użytkownika (imię) oraz załączyć fakturę VAT dla potwierdzenia zakupu opiniowanego produktu (faktura oraz zawarte w niej dane nie są widoczne dla innych Użytkowników serwisu). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji jej treści.Spółka zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
6. Spółka nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia) bez konieczności informowaniaUżytkownika, w szczególności gdy:

1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niżwww.budio.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych,sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
4. zawierają adresy email, numery telefonów, adresy pocztowe lub jakiekolwiek inne dane, umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej lub prawnej,
5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
6. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
7. nie maja wartości merytorycznej,
8. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
9. są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także gdy są kopią własnej Opinii;
10. są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
11. nie zawierają polskich znaków,
12. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
13. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami),

7. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
8. Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocenKlientów. Średnia ta uwzględnia różne rodzaje uwag w zależności od miejsca pozostawienia Opinii (Serwis) oraz osoby wystawiającej opinię (zarejestrowany klientSpółki, Użytkownik nie zarejestrowany).
9. Na temat każdego produktu Użytkownik może wystawić tylko jedną Opinię/Wypowiedź.

§3. Prawa autorskie

1. Użytkownik udziela Spółce nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Spółkę wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.
2. W ramach udzielonej licencji Spółka otrzymuje prawo do:

1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Spółki. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Spółkę, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§4. Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

Twoja wersja przeglądarki nie jest dalej wspierana :(

Technologia idzie do przodu. Pamiętaj, że aktualizacja przeglądarki jest niezbędna do bezpiecznego korzystania z Internetu. By zapewnić Ci najlepsze wrażenia z użytkowania z serwisu budio.pl, zalecamy pobranie jednej z poniższych przeglądarek.